Blog > Komentarze do wpisu
złoża gazu ziemnego w Polsce

Złoża gazu ziemnego w Polsce występują głównie na Niżu Polskim (66 % zasobów udokumentowanych), zwłaszcza w regionie wielkopolskim i na Pomorzu Zachodnim, a także na przedgórzu Karpat (29,5%). Niewielkie zasoby gazu znajdują się również w małych złożach w obszarze Karpat (0,9%) i w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku (3,2%). Gaz z Morza Bałtyckiego od 2002 r. jest wykorzystywany dla potrzeb Elektrociepłowni we Władysławowie. W Polsce występuje także metan w pokładach węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ale eksploatuje się go w małej skali ze względu na trudności technologiczne. Około 75% wszystkich zasobów gazu ziemnego znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, pozostałe zaś m.in. w osadach dewonu, karbonu, kambru, cechsztynu, jury i kredy.

Złoża gazu ziemnego Niżu Polskiego występujące w regionie przedsudeckim i wielkopolskim zalegają w utworach permu, natomiast na Pomorzu Zachodnim w utworach karbonu i permu. Do najważniejszych złóż tego regionu należą: BMB, Bogdaj-Uciechów, Brońsko, Kościan S, Paproć, Radlin, Załęcze i Żuchlów. Jedynie 4 złoża Niżu Polskiego zawierają gaz wysokometanowy, a w pozostałych dominuje gaz ziemny zaazotowany o zawartości metanu w przedziale od 30 do 80% metanu. Największe złoże gazu ziemnego w Polsce „Przemyśl” znajduje się na przedgórzu Karpat. Jego eksploatację rozpoczęto w 1970 roku i dotychczas jest pierwsze pod względem wielkości wydobycia. Złóża tego regionu występują w utworach jurajskich, kredowych i mioceńskich. Najczęściej jest to gaz wysokometanowy, niskoazotowy, a jedynie w 4 złożach występuje gaz zaazotowany. Zasoby gazu ziemnego w Karpatach występują najczęściej w małych złożach w utworach kredowych i trzeciorzędowych, często towarzysząc złożom ropy naftowej lub kondensatów. Gaz ten zawiera przeważnie powyżej 85% metanu??? W polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku gaz ziemny występuje razem z ropą naftową w złożu B3. (4)

W powyższym bilansie zawierają się także zasoby gazu ze złóż wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych na magazyny gazu ziemnego. Znajdujące się w nich zasoby gazu traktowane są jako poduszka gazowa (pojemność buforowa) i nie będą wydobyte w okresie istnienia magazynu. Na magazyny podziemne przeznaczono złoża Wierzchowice (4 098 mln m3), Strachocina (122), Husów (373), Jaśniny Północ (92), Brzeźnica (46), Swarzów (29). W rozważaniach studialnych brane pod uwagę są złoża Brzostowo, Żuchlów i Załęcze. Łączne zasoby gazu w poduszkach buforowych wynoszą 4 758 mln m3.(4)

środa, 18 listopada 2009, solus82

Polecane wpisy

Komentarze
2010/02/25 11:17:25
Kiepsko u nas ze złożami. Dobrze, że Kulczyk Holding będzie wiercił.